×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

اخبار ویژه

امروز : چهارشنبه, ۹ اسفند , ۱۴۰۲

زمان مطالعه: ۳ دقیقه

در ادامه ۱۵۰ سخنرانی از مباحث اخلاقی آیت الله سید رحیم توکل از استادان برجسته اخلاق تقدیمتان می گردد.

 

رابطه روح با حجاب تعلق ۴۴:۲۱
تاثیر اختیار در حجاب گناه ۳۷:۱۸
غفلت از حجاب ۳۷:۴۶
شخصیت امام سجاد علیه السلام ۳۰:۳۳
عذاب قیامت در قبال گناهان دنیا ۲۷:۲۱
تبعات گناه ۲۰:۵۶
پیرامون امام زمان علیه السلام ۱۸:۵۲
ضعف اعتقادات عامل انجام گناه ۱۷:۴۳
وجود صفات رذیله یکی از عوامل گناه ۴۸:۳۱
حب دنیا عامل سیئات ۳۰:۲۲
گناه و حالات تخریبی گناه در جان انسان ۲۸:۳۰
حساب خواص از عوام جداست ۳۲:۴۸
عالم محضر خداست ۳۳:۳۴
شرط قبولی عبادات ۴۷:۰۸
عالم محضر خدا ۴۳:۰۶
فرق علم حضوری و علم حصولی ۵۵:۵۵
افضل عبادات ۴۴:۰۶
حب و حجاب نفس ۴۰:۴۸
حجاب ظلمانی بین انسان و خدا ۴۳:۵۴
بررسی اعمال از حیث ظاهر ۴۹:۴۳
تفاوت در نیت اعمال ۴۰:۰۸
دنیا مزرعه آخرت است ۴۶:۴۵
جلسه بیست و هفتم : اعمال ما سببی از اسباب عالمند ۳۹:۲۵
جلسه بیست و هشتم : نیت ۴۴:۴۹
رابطه اعمال و باطن ما ۳۹:۳۹
تاثیر نیت سوء در باطن ۴۰:۳۹
مراتب سیر و سلوک ۳۹:۰۰
کیفیت بعد نورانی ۴۲:۱۳
امام زمان علیه السلام ۴۳:۰۸
بر قراری ارتباط با خدا ۳۹:۳۱
کیفیت عمل عبادی ۴۲:۴۳
عالم دنیا عالم ملک است و آخرت ملکوت ۴۴:۴۹
اقسام حجاب انسانی و حجاب تعلق ۴۹:۲۵
قبض روح مومن در روایات ۵۱:۱۶
دیدن ائمه هنگام قبض روح ۱:۰۱:۴۲
برکات ورع و دوری از گناه ۱:۰۱:۲۵
اقسام عبودیت ۴۱:۳۰
عبادت برای محبت به خدا ۳۹:۵۱
حریت انسان ۴۱:۴۳
عواقب عجب ۴۵:۲۰
بررسی شرایط عالم و جاهل ۴۱:۳۶
راه تقرب به خداوند ۴۲:۵۰
تفاوت در عبادت ۳۸:۱۹
قانون عالم ملک ۴۴:۵۰
تواضع در قبال عظمت خدا ۴۲:۳۵
حقیقت عبودیت ۴۰:۴۵
انفاق ۴۴:۱۰
تعابیری از دنیا و آخرت ۴۹:۰۷
عبادت چیست؟ ۴۶:۰۵
علت جعل عبادت ۴۴:۲۸
راه چشیدن لذت عبادت ۳۹:۲۸
حالات اهل عبادت ۴۵:۰۸
مقلب القلوب ۴۱:۲۳
مرگ قهری و اختیاری ۱:۰۱:۵۴
حالات انسان در سکرات مرگ ۱:۰۱:۲۵
سفارش به یاد کردن از مرگ ۴۷:۲۸
لزوم تدارک قلبی برای مرگ ۱:۰۰:۱۸
عالم شهود و مطلع شدن از حال باطن ۵۴:۳۳
جهل به حقیقت مرگ ۵۸:۲۳
عدم آمادگی برای مرگ عامل ترس از آن ۱:۰۱:۴۴
علل ترس از مرگ و حالات انسان در قبر ۵۷:۵۴
لزوم مرگ برای ادامه تکامل در عالم دیگر ۴۸:۰۰
آماده شدن برای مرگ ۱:۰۱:۲۵
چگونگی تعبیر از مرگ ۱:۰۰:۲۵
حب لقاء الهی ۵۸:۳۳
لزوم توجه به مرگ با قلبی خالی از دنیا ۱:۰۱:۵۴
حالات انسان در هنگام قبض روح ۰:۰۱:۰۴
حالات انسان حین سکرات مرگ ۱:۰۰:۱۵
آنچه محتضر می بیند ۱:۰۰:۰۱
دیدن ملک الموت حین مرگ ۱:۰۰:۳۹
برخورد ملک الموت با انسان حین مرگ ۴۹:۴۰
مشاهده ائمه اطهار حین مرگ ۱:۰۱:۴۲
برخورد ملک الموت با مومن هنگام قبض روح ۵۲:۳۵
خضوع و خشوع قلبی ۰۱:۰۲:۳۹
توجه قلب در نماز ۰۱:۰۲:۰۲
امام زمان علیه السلام ۰۱:۰۰:۲۵
نشاط در عبادت ۰۱:۰۲:۳۲
آداب باطنی نماز ۰۰:۵۷:۳۶
آداب طهارت در نماز ۰۰:۵۹:۳۴
آداب طهارت باطنی نماز ۰۰:۵۷:۲۱
آثار باطنی طهارت ۰۰:۴۸:۵۳
قوای وجودی انسان ۰۱:۰۲:۳۱
راه تطهیر باطن ۰۱:۰۲:۰۰
برکات کرامت نفس ۰۱:۰۱:۲۴
آثار فضائل اخلاقی در باطن ۰۰:۵۶:۰۵
مذمت شرک به حق و نتایج آن ۱:۰۰:۳۵
منشا باز شدن عالم شهود برای انسان ۱:۰۱:۵۱
عوامل ایجاد غفلت و آثار آن ۵۸:۰۵
بررسی و منشا فقر مالی ۵۹:۵۹
فراموشی مرگ موجب غفلت می شود ۱:۰۱:۳۵
حالات انسان در حین مرگ ۵۹:۴۱
حالت انسان برای توجه به مرگ ۵۹:۱۳
توجه انسان به مرگ و عواقب آن ۱:۰۱:۲۳
انواع حجاب ۰۰:۵۶:۵۵
برکات تهذیب نفس ۰۱:۰۳:۱۸
برکات عرفان و اسماء الهی ۰۱:۰۳:۰۹
طهارت اسماء الهی ۰۰:۵۶:۱۵
تصرف در تکوین ۰۱:۰۳:۱۹
تفاوت ابعاد انسان و ابعاد انبیاء ۰۱:۰۱:۳۱
برکات معرفت ۰۱:۰۳:۱۷
مقام عارف ۰۱:۰۰:۱۲
باطن و ملکوت نماز ۰۰:۵۵:۲۳
راه دستیابی به ملکوت عالم ۰۰:۵۸:۴۵
اثبات وجود ملکوت در انسان ۰۰:۵۶:۳۲
وجود ملکی و ملکوتی اعمال انسان ۰۱:۰۳:۰۵
ظاهر و باطن نماز ۰۱:۰۲:۵۲
راه رسیدن به ملکوت ۰۱:۰۳:۰۰
ظاهر و باطن در اعمال ۰۱:۰۲:۳۷
رابطه بین ظاهر و باطن عمل ۰۰:۵۹:۴۸
برکات الهی برای نمازگذار ۰۰:۵۳:۴۲
توجه به عزت خدا در نماز ۰۱:۰۲:۰۳
توجه به ذلت خود در برابر خدا ۰۰:۳۱:۵۹
خشوع برای خدا ۰۱:۰۲:۵۰
پرهیز از حب مال ۰۱:۰۱:۱۴
فنای عمر با محبت به دنیا ۰۰:۵۹:۵۵
راه رسیدن به بقاء ۰۰:۵۲:۰۸
دل کندن از دنیا و بهره وری از انوار الهی ۰۱:۰۳:۴۲
انواع حضور قلب در دنیا ۰۱:۰۳:۲۷
انواع حضور قلب در عبادت ۰۱:۰۳:۴۱
رابطه خشوع قلب و معرفت خدا ۰۰:۵۵:۲۳
حضور قلب در عبد برای معبود ۰۱:۰۲:۴۶
اهمیت حضور قلب ۰۱:۰۳:۱۷
پیمودن راه عرفان ۰۱:۰۳:۳۴
برکات معرفت ۰۱:۰۳:۲۶
عرفان نفس ۰۱:۰۳:۲۴
معرفت نفس ۰۱:۰۱:۱۰
اثبات تجرد نفس ۰۱:۰۳:۰۶
راه کسب معرفت ۰۱:۰۰:۴۹
عبودیت و عبد بودن ۰۱:۰۳:۳۷
مبارزه با نفس برای رسیدن به رشد و تعالی ۰۱:۰۲:۲۲
بیان مقامات نفس ۰۱:۰۳:۰۴
آثار تهذیب نفس ۰۱:۰۲:۲۹
تقویت و ارتباط با روح ۰۱:۰۳:۲۰
کیفیت مشاهده ائمه هنگام قبض روح ۰۰:۲۹:۴۴
دیدن ائمه هنگام قبض روح ۰۰:۵۷:۳۲
دیدار مومنین با ائمه هنگام قبض روح ۰۰:۵۹:۳۲
دیدار ائمه در هنگام مرگ ۰۰:۵۹:۵۳
دیدن پیامبر ، حضرت علی و فاطمه ۰۰:۵۱:۱۷
قبض روح مومنین و رویت همه ائمه ۰۰:۵۶:۵۹
آثار محبت ائمه در وجود انسان ۰۰:۵۴:۴۵
شرح کیفیت اعمال جوارحی و جوانحی ۰۰:۵۹:۲۰
محبت،لازمه معرفت ۰۰:۵۹:۵۷
نتایج محبت خدا و اهل بیت ۰۰:۵۹:۱۵
مراتب محبت به اهل بیت ۰۰:۵۰:۰۵
رابطه پیروی از فرمان حق با محبت اهل بیت ۰۰:۴۷:۳۶
تقرب به درگاه الهی ۰۰:۵۸:۰۷
سیره محبین اهل بیت با محبت ظاهری ۰۱:۰۰:۱۵
برکات محبت ائمه هنگام مرگ ۰۱:۰۰:۱۲
آیات و روایات پیرامون محبت واقعی ۰۰:۳۱:۲۹
اوصاف اولیاء خدا ۰۰:۵۳:۴۶
احیای قلب سیره اولیاء الهی ۰۰:۵۲:۵۷
آثار عبادت در روح ۰۰:۴۷:۵۴
آثار رفع تعلق ۰۱:۰۱:۵۸

 

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید تحریریه عترتنا منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.